Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Stakeholders consultatiessessie i.v.m voorbereiding evaluatie Hinderwet

De Interdepartementale Commissie Klachten Ruimtelijke Ordening en Milieu van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, heeft op woensdag 15 februari 2023 in het Lalla Rookh gebouw een stakeholders consulatie sessie gehouden in het kader van de voorbereiding van een evaluatie van de Hinderwet. 

Gebleken is dat in de praktijk de toezicht en handhaving op de naleving van de Hinderwet niet optimaal kan plaatsvinden. Leefbaarheidsproblemen m.b.t. milieuoverlast alsgevolg van een toename van bedrijvigheid in woongebieden kunnen niet adeqaat worden aangepakt. Geluidsoverlast, stank, geur-en rook overlast alsook lucht-en bodemveronreiniging alsgevolg van economische activiteiten van bedrijven zijn aan de orde van de dag en verstoren een gezond en veilig woon-en leefklimaat. Ook activiteiten van individuele burgers kunnen overlast en een onveilige situatie veroorzaken.

Het doel van de sessie was om na te gaan in hoeverre de Hinderwet die dateert van 1929 en als doel heeft bescherming te bieden tegen bedrijfsaciviteiten die hinder, schade en gevaar veroorzaken, in onze huidige samenleving nog uitvoerbaar en handhaafbaar is en om een besluit te nemen voor een eventuele wijziging daarvan.

Tijdens de discussie die volgde na een presentatie over de Hinderwet, zijn de knelpunten c.q beperkingen die een adequate implementatie van de Hinderwet bemoeilijken, naar voren gebracht. Voornamelijk is gesproken over een betere beleidsafstemming vnl. t.a.v. de vergunningverlening, de stroomlijning van diverse wetgevingsproducten alsook de beschikbaarheid van voorzieningen en middelen die van belang zijn om een adequate toezicht en handhaving mogelijk te maken. Voorts is komen vast te staan dat de hinderwet niet voldoende is afgestemd en toegepast kan worden op de nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden in onze huidige maatschappij. Een wijziging danwel een verruiming van de Hinderwet blijkt een grote noodzaak. 

De Commissie kijkt terug op een hele vruchtbare en productieve consultatiesessie. Ook de deelnemers waren ingenomen met deze bijeenkomst. Met de informatie en het besluit die voortgekomen is uit de consultatie zal verder gewerkt worden aan het vervolgtraject om een aanvang te maken met de evaluatie van de Hinderwet.

Gezien het belang van deze wet voor de bestuursdiensten waren de District-commissariaten van alle districten uitgenodigd. Aan de consulatiesessie hebben deelgenomen de Districts- Commisarissen en stafleden van de bestuursdiensten van de diverse districten w.o. Nickerie, Saramacca, Commewijne , Brokopondo, Sipaliwini, Paramaribo en Wanica en de ministeries van LVV en Defensie, de DeviezenCommissie en het Openbaar Ministerie. De consultatie was ook online te volgen voor degene die niet fysiek aanwezig konden zijn. 

In de interdepartementale Commissie Klachten Ruimtelijke Ordening en Milieu onder voorzitterschap van mw. Margret Zerp van het Ministerie van ROM hebben verder zitting de volgende instanties: 

  • Het NIMOS
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Arbeid, werkgelegenheid en Jeugdzaken (Arbeidsinspectie)
  • Ministerie van Justitie en Politie (Korps Politie Suriname en Brandweer)
  • Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport /de bestuursdienst
  • Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
  • Ministerie van Openbare Werken 
  • Ministerie van Volksgezondheid.