Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken pakt woonklimaat diverse buurten drastisch aan

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten onlangs een bekendmaking gelanceerd. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.

Het gaat bij deze om artikel 39 van de Politiestrafwet van 29 november 1915, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no. 24, waarbij verbaliserend zal worden opgetreden tegen overtreders. Krachtens dit artikel dient uw woning netjes te blijven en is het verboden vuil in nabijheid van een woning neer te werpen. Artikel 39a van de Politiestrafwet geeft aan dat het verboden is vuil te plaatsen op of langs openbare wegen, trenzen en kreken, terwijl men volgens artikel 70 niet in gebreke mag blijven om zijn woning en omgeving schoon te houden. Voorts zegt artikel 73 van de Politiestrafwet dat gesloopte of gedeeltelijk gesloopte voertuigen of andere voorwerpen niet op de openbare weg of bermen geplaatst mogen worden. In dit kader komen meerdere zaken aan de orde, waarbij per 01 april 2022 alle verlaten percelen en verlaten of verwaarloosde gebouwen worden verbeterd. Bij het uitblijven hiervan zal worden overgegaan tot de intrekking van de percelen of percelen met gebouwen. “De gepaste sancties zullen worden opgelegd in samenwerking met de districtscommissaris” aldus het OW-ministerie.

Op de burgerij wordt een beroep gedaan om voormelde bepalingen niet te overtreden en hun woonomgeving schoon te houden. Dit geldt eveneens voor bezitters van percelen die ervoor zorg dienen te dragen dat deze niet in overwoekerde staat komen te verkeren. Perceeleigenaren die hun percelen niet onderhouden en hun gebouw in een dusdanige verwaarloosde toestand laten staan dat de veiligheid in gevaar komt, kunnen zware santies verwachten. Het is niet uitgesloten dat dergelijke percelen op basis van de landhervormingsdecreten en aanverwante regelingen ingetrokken zullen worden, indien geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwingen. Ter voorkoming van de oplegging van sancties wordt aangeraden op regelmatige basis de opschoningswerkzaamheden uit te voeren. Gemakshalve biedt het OW-ministerie een overzicht van bedrijven die tegen betaling de werkzaamheden kunnen uitvoeren, waarvan een overzicht te vinden is op de OW-website: http://publicworks.gov.sr/documenten. De verantwoordelijkheid dient gezamenlijk te worden gedragen om een beter en schoon milieu te bewerkstelligen.