Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Bureau wetgeving en Juridische Aangelegenheden
Het Bureau WJA vervult met betrekking tot de voorbereiding van wetgeving een centrale rol, met name het zorgdragen voor de voorbereiding van de wettelijke regelingen het Ministerie van Justitie en Politie regarderend en de begeleiding ervan in het verdere proces van de totstandkoming. Het Bureau heeft mede tot taak:

  1. erkenning als zedelijk lichaam van verenigingen,
  2. geslachtsnaamsverandering,
  3. brieven van wettiging,
  4. huwelijken bij volmacht en
  5. huwelijken bij dispensatie,
  6. het aanleggen en houden van loterijen,
  7. het exploiteren van hazardspelen,
  8. ontheffing geblindeerde ruiten,
  9. erkening keuringsinstantie.

Constitutioneel Hof
De wet tot instelling van het Constitutioneel Hof werd op 4 oktober 2019 goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Ingevolge artikel 144 lid 2 van de Grondwet heeft het Constitutioneel Hof tot taak:

Het Hof geeft, na een door een verzoekgerechtigde daartoe gedaan schriftelijk verzoek, haar bevindingen over de al dan niet strijdigheid met de Grondwet en aan de burgers verbindende bepalingen van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties, hierna te noemen: volkenrechtelijke overeenkomsten met een staatsrechtelijk vraagstuk of staatsrechtelijk onderwerp.
De toetsing door het Hof heeft op de eerste plaats een repressief karakter. Het Hof toetst wetten in formele zin die reeds in werking zijn getreden. Het voorgaande eveneens ten aanzien van bestuursbesluiten, op hun verenigbaarheid met in hoofdstuk V van de Grondwet vervatte grondrechten.
In de Wet Constitutioneel Hof is eveneens voorzien in een preventieve toetsing door het Hof (artikel 12 lid 3). Het Hof kan namelijk op verzoek van De Nationale Assemblee, alvorens deze over het wetsontwerp definitief een besluit neemt, een wetsvoorstel toetsen op haar verenigbaarheid met de Grondwet en overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties.

Bureau Mensenrechten
Het Bureau Mensenrechten is een afdeling van het Ministerie van Justitie en Politie, dat op 9 juli 2008 door de Raad van Ministers is goedgekeurd. Op 10 december 2008 is het Bureau Mensenrechten opgericht.
Het Bureau Mensenrechten valt onder de Minister van Justitie en Politie en haar taken zijn:

Bureau Vrouwen en Kinderbeleid (BVK)
Het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid (afgekort BVK) is op 8 maart 2007 opgericht met als doelstelling het coördineren van het beleid betreffende vrouwen en kinderen binnen het Ministerie van Justitie en Politie.
BVK valt rechtstreeks onder de Minister, vanwege de aard van de werkzaamheden van het bureau, die het heel Ministerie van Justitie en Politie bestrijken.

De taakomschrijving van BVK is opgenomen in het Staatsblad van de Republiek Suriname 2008 no. 137 en ziet er als volgt uit:

Het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid coördineert in de praktijk niet alleen het vrouwen- en kinderbeleid, zoals opgenomen in de doelstelling en taakstelling, maar ook het gender- en het jeugdbeleid binnen het Ministerie van Justitie en Politie. De werkzaamheden vanuit dit bureau worden projectmatig uitgevoerd.

C