Overheid


AKB

AKB 1. Waar staat AKB voor?

  AKB staat voor Algemene Kinderbijslag. Een ieder die niet in aanmerking kan komen voor een kinderbijslaguitkering, van welke instantie dan ook, behoort tot de doelgroep die AKB kan aanvragen.

 2. Wie komt in aanmerking voor kinderbijslag?

  Belanghebbenden met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze belanghebbenden zijn:

  Zij die in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene zijn, en de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen over de kinderen in die leeftijdsklasse.
  De AKB uitkering is bestemd voor de belanghebbende t.b.v. zijn of haar kind.

 3. Welke eisen gelden er ten aanzien van het kind?

  Om in aanmerking te komen voor de Algemene Kinderbijslag mag het kind:

  de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;
  niet gehuwd zijn, of gehuwd geweest zijn;
  niet in een bezoldigde betrekking zijn.

  Verder moet het kind door de belanghebbende worden verzorgd en opgevoed.

 4. Wanneer eindigt de aanspraak op de AKB uitkering?

  De aanspraak op een AKB uitkering eindigt in de volgende gevallen;

  Wanneer het kind een eigen inkomen heeft; in het huwelijk treedt, Suriname metterwoon verlaat, komt te overlijden, 18 jaar geworden is, of zelf moeder of vader geworden is.

 5. Wat heb ik nodig bij de aanvraag of vernieuwing/verlenging?

  Voor de aanvraag of vernieuwing/verlenging van de AKB heeft u de volgende bescheiden nodig:
  1. I.D. kaart van het C.B.B.
  2. Een recent gezinsuittreksel
  3. Twee (2) recente pasfoto’s
  4. De AKB kaart (bij vernieuwing)
  5. Familie boek

  Daarnaast heeft u eventueel nodig: Pensioenverklaring/ -beschikking;  Werkgevers verklaring met vermelding van “ geen kinderbijslag”;Verklaring Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BuFaZ) of voogdijbeschikking; Een schoolverklaring indien nog schoolgaand ;Een ontslagverklaring bij ontslag.

  U wordt aangeraden alle andere bescheiden zoals eventueel uw basiszorgverzekeringskaart mee te nemen.

 6. Wanneer kom ik NIET in aanmerking voor een AKB voorziening? (1)

  De AKB regeling is niet van toepassing op ’s Landsdienaren en met hen gelijkgestelden.
  De regeling is ook niet  van toepassing op personen die vanwege een dienstbetrekking  kinderbijslag (kunnen) genieten.

 7. Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

  Het bedrag aan kinderbijslag is Srd 50,- per kind per maand waarbij er een maximum geldt van vier kinderen.

 8. Waar kan ik terecht voor een aanvraag AKB ?

  U kunt zich voor de aanvraag van de AKB melden bij het  Bureau Algemene Kinderbijslag (AKB) aan de Gemenelands weg no 112  hoek  J.A. Pengelstraat te Paramaribo. 
  Dit kan  elke werkdag van 7.00u t/m 14.30 uur.

 9. Wanneer vindt de uitbetaling plaats ?

  De uitbetaling vindt jaarlijks plaats op de verschillende betaalposten die tijdens de aanvraag worden bekendgemaakt. De dag en datum wordt via de dagbladen bekendgemaakt. 

  Voor meer informatie: /ministerie-van-sozavo/contact.aspx