Overheid


Terinzagelegging

Terinzagelegging 1. Wat houdt terinzagelegging van de kiezerslijsten in ?

  Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, moet men ondermeer opgenomen zijn op de kiezerslijsten van het ressort waar men ingeschreven staat. De Kiesregeling biedt daarom de gelegenheid aan de kiezer om in februari en maart 2015 na te gaan of men al dan niet, dan wel correct op de kiezerslijsten voorkomt.

  Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft er bewust voor gekozen om naast de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten, ook twee terinzageleggingen van opschoninglijsten te houden, zodat zoveel mogelijk mensen hun gegevens kunnen gaan controleren. Er is bewust gekozen om naast de traditionele wijze ook goed gebruik te maken van de mogelijkheden welke de hedendaagse  technologie biedt. Zo is er een elektronische terinzagelegging op de Bureaus voor Burgerzaken, via de website, en oproepen via sms-berichten. Voor de verkieizingen van 25 mei 2015 is de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten op 15 maart 2015 officieel afgesloten.  

   

 2. Wat houdt terinzagelegging van de kandidatenlijsten in ?

  Politieke organisaties   (partijen) en/of combinaties krijgen de gelegenheid zich te registreren  voor deelname aan de  verkiezingen bij het kantoor van het Centraal Hoofdstembureau. Het CHS neemt een beslissing ten aanzien van de registratie. De politieke organisatie heeft het recht om gedurende 2 werkdagen na ontvangst van de beslissing van het CHS  administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname. 
  Politieke organisaties worden ook  in de gelegenheid gesteld  om de kandidatenlijsten  voor de verkiezing van de leden van de Nationale Assemblee, van de Ressortraden ( RR)  en de districtsraden (DR) in te leveren bij de Hoofdstembureaus. Uiterlijk op de 8ste dag na de inlevering van de kandidatenlijsten beslist het Hoofdstembureau omtrent de geldigheid van de  kandidatenlijsten, alsmede handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. Indien bij onderzoek blijkt dat er een of meer verzuimen zijn, dan zal het HSB onmiddellijk en middels aangetekende brief of gedagtekend ontvangstbewijs kennis geven aan hen, die de lijst hebben ingeleverd, alsmede het bestuur van de  politieke organisaties. Binnen 3 dagen na de dag dat het HSB een beslissing heeft genomen omtrent de geldigheid en over de  handhaving van de op de lijst voorkomende kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de President tegen de genomen beslissingen..  De geldig bevonden kandidatenlijsten worden daarna voor een ieder ter inzage gelegd.