Overheid


Formele verkiezingsorganen

Formele verkiezingsorganen 1. Welke formele verkiezingsorganen zijn er in Suriname ?

  De formele verkiezingsorganen van Suriname zijn:
  Het Stembureau
  Het Hoofdstembureau
  Het Centraal Hoofdstembureau
  Het Onafhankelijk Kiesbureau

 2. Wat is de rol van het Stembureau ?

  Op het stembureau brengt de kiezer haar stem uit. Er is voor elk Ressort tenminste  één stembureau. Elk stembureau bestaat uit 5 leden, waarvan één voorzitter en één waarnemend voorzitter is. Bovendien zijn er ten hoogste 5 plaatsvervangende leden. Deze personen behoeven geen van allen in het betrokken kiesdistrict woonachtig te zijn. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus worden door de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd. In de benoemingsbeschikking komt tot uitdrukking wie voorzitter, waarnemend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden zijn.

  De taken van het personeel van het Stembureau zijn o.a.:
  Het controleren van de aanwezigheid van de leden ( VZ)
  In ontvangstneming van de stemdoos
  Controleren van het materiaal
  Controle van het stemlokaal
  Controle van de stembus
  Controle van de stembiljetten
  Plaatsen van het materiaal op de stemtafel
  Het proces van het stemmen begeleiden
  Controle van tellingen voor het openen van de stembus
  Procesen verbaal invullen
  Stembiljetten tellen

 3. Wat is de rol van het Hoofdstembureau ?

  In elk kiesdistrict is er een hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van DNA en  de Ressortraden.De voorzitter van het hoofdstembureau is de Districtscommissaris van het district waar het hoofdstembureau is gevestigd.
  Het Hoofdstembureau heeft onder andere als taak , het vaststellen van de verkiezingsuitslagen van de RR’s , DR’s en DNA aan de hand van de processen –verbaal van de stembureaus van het kiesdistrict.

 4. Wat is de rol van het Centraal Hoofdstembureau ?

  Het centraal Hoofdstembureau is de laatste schakel  bij het berekenen van de uitslag.  Zij registreert de politieke organisaties die deelnemen aan de verkiezingen, en de wijze van kandidaatstelling voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen. Verder doet zij de bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van  de verkiezing voor de leden van de DNA, de leden van de Ressortraden, en van personen voor de Districtsraden. Zij stelt de verkiezingsuitslag vast aan de hand van de processen- verbaal van de de Hoofdstembureaus  en zorgt daarnaast voor de uitvoering van de beslissing van de President.

 5. Wat is de rol van het Onafhankelijk Kiesbureau ( OKB)?

  De voornaamste taak van het OKB is het houden van toezicht op de Algemene Vrije en Geheime verkiezingen en het bindend vaststellen van de verkiezingsuitslag. Dit doet het bureau door het inzetten van toezichthouders.

 6. Waar worden de toezichthouders ingezet?

  De toezichthouders gaan het veld in om te kijken hoe het zit met de straatnaamborden, de locaties van de stembureaus en de voorbereidingen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Ook bij de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten, de registratie van de politieke partijen op het hoofdstembureau en bij de kandidaatstelling worden er toezichthouders  ingezet. Op de dag van de stemming, worden op alle stembureaus toezichthouders te werk gesteld. Na de stemming, tijdens de post electorale fase, worden de toezichthouders per shift op de hoofdstembureaus gezet om te observeren hoe de vergaderingen verlopen. Wanneer de rapportages zijn ontvangen, werkt het OKB aan het eindverslag om dan te kunnen vaststellen of de uitslag bindend is of niet.