Overheid


De verkiezingen van 25 mei 2015

De verkiezingen van 25 mei 2015 1. Hoe verliepen de voorbereidingen op de verkeizing van 25 mei 2015?

  Op 25 mei 2015 worden Algemene Vrije en Geheime verkiezingen gehouden.

  De regering heeft aangegeven dat elke kiezer in staat gesteld dient te worden om gebruik te kunnen maken van haar kiesrecht.
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het organiseren van volksraadplegingen en de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen. Er is  hard gewerkt aan de voorbereiding van de verkiezingen op 25 mei 2015. In het kader daarvan is er een Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015 opgericht.

  Met een informatiestand op de jaarbeurs 2014 zijn de kiezers benaderd door dit ministerie en geïnformeerd over de komende verkiezingen. Het Centraal Bureau voor Burgerschap ( CBB) speelt ook een belangrijke rol voor de kiezers. Dit bureau was ook aanwezig op de beurs om o.a. de vervallen identiteitskaarten van personen te vernieuwen.

 2. Welke data zijn belangrijk in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015?

  In verband met de verkiezingen van 25 mei 2015 is een verkiezingskalender opgesteld met belangrijke data en activiteiten.

  Van 13 februari tot en met 15 maart
  De wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten

  Van 16 maart tot en met 21 maart 2015  
  Registratie van de Politieke organisaties                                                                                 

  9 april 2015 Kandidaatstelling
  inleveren van de kandidatenlijsten ter verkiezing als leden van DNA, DR en RR op het kantoor van de Hoofdstembureaus

  Van 20 april tot en met 22 mei 2015
  Distributie van oproepingskaarten

  Op 25 mei 2015
  Dag der stemming 

 3. Wat is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen?

  Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, moet u onder andere opgenomen zijn op de kiezerslijsten van het ressort waar u ingeschreven staat.

 4. Hoe weet ik of mijn naam voorkomt op de kiezerslijsten?

  Bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn er naast de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten, ook twee terinzageleggingen van opschoningslijsten zodat u uw  gegevens kunt controleren.

 5. Wanneer kan ik terecht om de kiezerslijst te controleren?

  In september en oktober 2014 is er een voorlopige terinzagelegging van de kiezerslijsten. De wettelijke ter inzage legging is in de periode februari-maart 2015. 

 6. Welke officiële stukken heb ik nodig om te kunnen stemmen?

  U  dient in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart (ID kaart), uitgegeven door het CBB. 

 7. Is het ook mogelijk om met een Surinaams rijbewijs te gaan stemmen?

  Het is mogelijk om met een geldig Surinaams rijbewijs als identiteitsbewijs  te stemmen.

 8. Wat heb ik nog meer nodig om te gaan stemmen?

  U wordt toegelaten om te gaan stemmen als u naast een geldig identiteitsbewijs in het bezit bent  van een oproepingskaart. Deze kaart wordt verstuurd door het Hoofdstembureau van het betreffende kiesdistrict. De oproepingskaart wordt elke kiezer toegezonden op het adres dat voorkomt op de kiezerslijst.

 9. Wanneer ontvang ik een oproepingskaart?

  Tenminste drie dagen voor de dag van de stemming ontvangt u een oproepingskaart.

 10. Wat als ik geen oproepingskaart heb ontvangen?

  Indien u op 25 mei 2015 geen oproepingskaart heeft, maar wel in het bezit bent van een ID kaart, dan kunt op het Hoofdstembureau van het betreffende kiesdistrict nagaan op welke stembureau u moet stemmen. Op dat stembureau wordt de oproepingskaart of duplicaat oproepingskaart aan u uitgereikt.

 11. Wat als ik mijn oproepingskaart heb verlegd?

  Indien u de oproepingskaart verlegd heeft, kunt  een duplicaat oproepingskaart krijgen, waardoor er toch gestemd kan worden.

 12. Wat moe ik doen bij aankomst op het stembureau?

  Op het stembureau dient u uw oproepingskaart en ID te overhandigen. Deze worden door de voorzitter van het stembureau gecontroleerd. Na verificatie wordt er achter uw naam op de kiezerslijst een paraaf door de verificateur geplaatst. 

 13. Waarom moet ik ervoor zorgen dat mijn handen vetvrij en schoon zijn?

  Om er zeker van te zijn dat u heeft gestemd wordt uw vinger in inkt gedoopt. Dit betekent dat uw handen vetvrij dienen te zijn daar vet, stof en ander vuil het kleuren van de vinger kan bemoeilijken. Uw linkerpink wordt daarna in de inkt gedoopt. U ontvangt daarna twee dichtgevouwen stembiljetten  met een handtekening op de achterzijde van de voorzitter van het stembureau

 14. Hoeveel stembiljetten ontvang ik?

  U ontvangt twee stembiljetten, een blauw stembiljet en een wit stembiljet.Het blauwe stembiljet is voor het kiezen van de kandidaat van De Nationale Assemblee. Het witte stembiljet is voor het kiezen van de kandidaat van de Ressortraad.

 15. Wat doe ik met de dichtgevouwen stembiljetten?

  Met de stembiljetten gaat u naar een van de stemloketten om uw stem uit te brengen.

 16. Hoe breng ik mijn stem uit in het stemloket?

  Voor de Nationale Assemblee kleurt u het ronde witte vakje voor de naam van de kandidaat met potlood helemaal rood. U mag maar 1 vakje rood kleuren.

  Voor de Ressortraad kleurt u het ronde witte vlakje voor de namen van de kandidaten van uw keuze. U mag op dit stembiljet zoveel witte vakjes kleuren als er ressortraadszetels te vervullen zijn. 

 17. Wat gebeurt er met mijn stem als ik niet op de juiste wijze heb gestemd?

  Indien u niet op de correcte wijze uw stem heeft uitgebracht wordt uw stem als vervallen verklaard.

 18. Ik kom voor op de kiezerslijst, maar ben op 25 mei in het buitenland met vakantie. Kan ik mijn vriend/moeder/ partner of iemand anders machtigen om voor mij te stemmen?

  Nee, u mag niet iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
  Personen die volmacht kunnen geven, zijn de volgende stemgerechtigden:

  Personen die zijn benoemd tot lid of plaatsvervangend lid van een stembureau of hoofdstembureau, gelegen buiten het kiesdistrict waar hij/zij op de kiezerslijst is opgenomen

  Zij die behoren tot het Korps Politie Suriname of het Nationaal leger en die op grond van een dienstopdracht op de dag van de stemming buiten het kiesdistrict is, dan waar hij op de kiezerslijst is opgenomen

  Zij die zitting hebben in het Onafhankelijk Kiesbureau of het Centraal Hoofdstembureau of functioneren als toezichthouder of controleur en op die dag buiten hun kiesdistrict werken.

  Als gemachtigde kan iemand worden aangewezen die op de kiezerslijst van hetzelfde stembureau als die van de volmachtgever voorkomt. Een kiezer mag slechts als gemachtigde van één persoon optreden

 19. Waar kan ik terecht voor meer informatie over de verkiezingen?

  Indien u mee wilt weten over alles wat met de verkiezingen te maken heeft kunt u terecht bij het Secretariaat Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015  aan deGrote Combeweg 5, Paramaribo te bereiken op Telefoonnummer : 425553

  U kunt ook op www.verkiezingen.sr terecht voor alle actuele informatie over de verkiezingen van 25 mei 2015.

 20. Hoe kom ik meer te weten over de verkiezingswetgeving?

  Om meer te weten over de verkiezingswetgeving en de staatsordening kunt u onderstaande documenten raadplegen.

  Grondwet

  Kiesbesluit

  Kiesregeling

  Decreet districten indeling

  Decreet politieke organisaties

  Decreet ressortenindeling

  Besluit registratie politieke organisaties

  Besluit vaststelling modellen PV