Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werktijden

Indien er overwerk verricht wordt buiten de door de wet genoemde rustdagen bedraagt de vergoeding 1½ maal (150 %) het vastgesteld loon. Wordt het werk verricht op de zondag of op een daarmee gelijkgestelde rustdag dan bedraagt de vergoeding tweemaal (200 %) het vastgesteld loon.

 1. Wat zijn de maximale werktijden voor werknemers?
  Maximale werktijden voor werknemers in het algemeen zijn:
  Ten hoogste 8½ uur per dag of 48 uren per week;Maximale werktijden voor werknemers die uitsluitend bewakingsdiensten verrichten zijn:Ten hoogste 12 uren per dag of 72 uren per week.Maximale werktijden voor werknemers die voornamelijk doch niet uitsluitend bewakingsdiensten verrichten zijn: 
  10 uren per dag of 60 uren per week.

 2. Welke uitzonderingen gelden er op deze arbeidstijden?
  Bij Staatsbesluit is er afgeweken van de arbeidstijden voor bepaalde ondernemingen zoals:Koeltechnische bedrijven, electrische bedrijven,  GAWASA en daarmee verband houdende reparatie werkzaamheden, bauxietbedrijven, Bruynzeel, en bouwbedrijven.Ook kan door de Minister van Arbeid onder voorwaarden langere werktijden worden toegestaan.

 3. Wat wordt verstaan onder overwerk?
  Overwerk is tijdelijk, en geldt alleen als er noodzaak is tot overwerk. Bijvoorbeeld bij een defect van een machine, of in de maand december bij brood en banketbakkerijen. Overwerk is alleen toegestaan met een overwerkvergunningverstrekt door de Inspecteur- Generaal der Arbeidsinspectie. Volgens deze vergunning mag er niet langer dan 64 uren per week werk worden verricht.
  Indien de aard van de arbeid met zich meebrengt dat er langer overwerk verricht dient te worden, dan kan de Minister van geval tot geval vergunning verlenen voor overwerk, met dien verstande dat de grens van 72 uren per week niet overschreden mag worden

 4. Wanneer wordt een algemene vergunning tot overwerk verstrekt?
  Via een bekendmaking in de dagbladen kan tijdens de jaarsluiting en daarmee gepaard gaande feestdagen een algemene vergunning verleend worden aan winkels, cafe’s,restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden betrekking hebbende op gemeenschaps- sociale en persoonlijke diensten. 
  Er mag dan niet langer dan 11 uren arbeid worden verricht. Brood- en banket bakkerijen kunnen ook gebruik maken van de algemene machtiging met dien verstande dat hun personeel niet langer dan 13 uren arbeid mag verrichten op de dagen genoemd in de algemene machtiging. Afwijking mag slechts met een overwerkvergunning

 5. Waar wordt de overwerkvergoeding geregeld?
  De vergoedingen voor overwerk en andere bijzondere vergoedingen worden in de AW( Arbeidswet) in de artikelen 12-16 onder het hoofdstuk “Bijzondere vergoedingen” behandeld.

 6. Wat is de vergoeding bij overwerk ?
  Indien er overwerk verricht wordt buiten de door de wet genoemde rustdagen bedraagt de vergoeding 1½ maal (150 %) het vastgesteld loon. Wordt het werk verricht op de zondag of op een daarmee gelijkgestelde rustdag dan bedraagt de vergoeding tweemaal (200 %) het vastgesteld loon.

 7. Wanneer geldt de bijzonder vergoeding bij overwerk?
  Indien er overwerk wordt verricht op de vervangende rustdag van de werknemer bedraagt de vergoeding tweemaal (200%) het vastgestelde loon. In alle gevallen waarin de werknemer op de zondag dient te werken (ook al is er geen sprake van overwerk) bedraagt de vergoeding het dubbele (200%) van het vastgestelde loon. De werknemer dient bovendien in dezelfde week een andere vrije dag van 24 uren te krijgen (geldt niet voor overwerk).Indien het werk verricht wordt op een met de zondag gelijkgestelde feestdag,is bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of schriftelijke overeenkomst vastgesteld dat de werknemer in bovenstaand geval een vergoeding van driemaal (300%) het vastgestelde loon uitbetaald krijgt, dan is de extra vrije dag niet verplicht.