Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Verblijfsvergunningen

De behandeling van een verblijfsvergunning valt onder het Ministerie van Justitie en Politie. 
De Hoofdafdeling Vreeemdelingenzaken behandelt alle aanvragen tot verblijf en vestiging, en aanvragen tot naturalisatie. Deze afdeling doet ook de voorbereiding van uitzetting van vreemdelingen aan wie het niet is toegestaan in Suriname te verblijven.

Suriname maakt in haar vergunningenbeleid ten aanzien van verblijf onderscheid tussen personen van Surinaamse origine en personen van niet Surinaamse origine. 

Zo zijn zij die van Surinaamse origine zijn vrijgesteld van MKV ( Machtiging voor Kort Verblijf).

Zij kunnen vanwege de bijzondere band met Suriname na binnenkomst binnen de termijn van legaal verblijf een aanvraag tot verblijf voor bepaalde tijd (met een maximale looptijd van 2 jaren) (documentenlijst bijlage 1) of verblijf voor onbepaalde tijd ( documentenlijst bijlage 2) indienen bij :

de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
Ministerie van Openbare Werken 
mr. J. Lachmonstraat no. 166-168 te Paramaribo.

De personen die vallen onder de categorie Surinaamse origine zijn:

 • personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
 • personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c genoemde vreemdelingen.

 1. Welke documenten dienen te worden ingediend bij de aanvraag van een verbijfsvergunning?
  Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning dienen de volgende documenten te worden overgelegd:
  • Een verzoekschrift, gericht aan de Minister van Justitie en Politie;
  • Een plakzegel van SRD 1,50;
  • Een kopie van de beschreven pagina’s van het paspoort;
  • Een bewijs van middelen van bestaan (een bewijs waaruit blijkt op welke manier de   vreemdeling het inkomen zal verwerven);
  • Een stortingsbewijs van $150,- (EENHONDERD EN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR) of  de tegenwaarde in SRD volgens de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.

 2. Wat geldt voor de categorie die niet vrijgesteld is van een MKV ?
  De categorie visumplichtige vreemdelingen die voornemens is langer dan drie (3) maanden in Suriname te verblijven dient op de Ambassade of het Consulaat van Suriname in het land van herkomst een machtiging tot kortverblijf (MKV) aan te vragen (artikel 3 Vreemdelingenwet 1991 jo artikel 12 Vreemdelingenbesluit 1995).

  Doordat de aanvraag reeds in het buitenland geschiedt kan een beoordeling op een verblijfsvergunning in Suriname sneller en via een eenvoudige procedure worden afgehandeld. 

  De documenten die bij het aanvragen van een MKV worden ingediend zijn gelijk aan de documenten die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

 3. Wie zijn naast de personen van Surinaamse origine nog meer vrijgesteld van de MKV regeling?Vreemdelingen afkomstig uit landen waar Suriname een visumafschaffing regeling mee heeft zijn vrijgesteld van de MKV regeling. Zij dienen zich na de binnenkomst eerst aan te melden bij de Vreemdelingendienst, waarna zij gedurende het legaal verblijf een aanvraag tot verblijf kunnen indienen bij :

  de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
  in het gebouw van het Ministerie van Openbare Werken 
  mr. J. Lachmonstraat no. 166-168 te Paramaribo.

  Indien de vreemdeling voornemens is in het district Nickerie te verblijven, op het Districtscommissariaat van het district Nickerie voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. (documentenlijst bijlage 3).

 4. Wie behoren tot de niet visumplichtige vreemdelingen?Naast de vreemdelingen afkomstig uit landen waar Suriname een visumafschaffingrefeling mee heeft behoren de burgers uit de andere CARICOM lidlanden ook  tot de categorie niet visumplichtige vreemdelingen. 

 5. Welke documenten heb ik nodig voor een verlenging van verblijf?Vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning dienen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de termijn van het verblijf een verlengingsaanvraag in te dienen bij de Loketdienst.

  Bij de verlenging wordt een onderscheid gemaakt in: