Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Staff Level Agreement(SLA) bereikt met IMF – tweede tranche op 23 maart a.s

Tussen Suriname en het IMF is vandaag Staff Level Agreement (SLA) bereikt. Hiermee is de weg vrij voor de tweede tranche betaling van circa 57 miljoen USD. Deze zal plaatsvinden gelijk na de formele goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF op 23 maart a.s.

De voortgang van het IMF programma is afgelopen week geëvalueerd tijdens een virtuele missie. Op grond hiervan komt het IMF tot een positieve beoordeling.

Het persbericht van het IMF is op de website van deze instantie gepubliceerd. De Nederlandse vertaling van het persbericht is als volgt:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/02/14/pr2236-imf-staff-and-suriname-reach-agreement-on-extended-arrangement-under-fund-facility

IMF Staf en Suriname Bereiken Overeenkomst op Staf-Niveau voor de Eerste Evaluatie van de Uitvoering van de Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility

Het stafteam van het IMF en de Surinaamse autoriteiten hebben overeenstemming bereikt op stafniveau over de eerste evaluatie van het programma voor economisch herstel van Suriname, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF). De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF.

Het economisch programma van Suriname is op schema, met het behalen van de belangrijkste kwantitatieve doelstellingen en met voortdurende vooruitgang bij een ambitieuze reeks hervormingen. De economische stabilisatie en het herstel zijn in volle gang en zowel de begroting als de betalingsbalans verbeteren.

Het economisch beleid van de regering is erop gericht voort te bouwen op haar inspanningen op het gebied van begrotingsconsolidatie en tegelijkertijd de sociale uitgaven te verhogen, de onderhandelingen over schuldherstructurering met crediteuren te bevorderen, het nieuw monetair beleidskader verder te versterken, de kwetsbaarheden van de banksector aan te pakken en het witwassen van geld, corruptie en andere tekortkomingen op het gebied van bestuur verder aan te pakken.

Washington, DC – 14 Februari 2022: Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van de heer Ding Ding hield op 7-11 februari virtuele vergaderingen met de Surinaamse autoriteiten om de eerste evaluatie uit te voeren van de 36 maanden durende Extended Fund Facility (EFF) programma, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021.

Aan het einde van de besprekingen legde de heer Ding de volgende verklaring af:

“Het IMF-team heeft op stafniveau overeenstemming bereikt over beleidsmaatregelen voor de voltooiing van de eerste evaluatie in het kader van de EFF-regeling. Deze overeenkomst is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF.

“Ondanks moeilijke sociale en economische omstandigheden, die zijn verergerd door de COVID-19-pandemie, ligt Suriname’s “home-grown” economisch Herstelprogramma op schema. Alle kwantitatieve doelstellingen die eind december 2021 zijn beoordeeld, zijn gehaald. Er zijn ook structurele “benchmarks” geïmplementeerd, zij het met kleine vertragingen bij enkele. De uitgaven voor sociale programma’s met geldoverdrachten (AOV, AKB etc.) zijn iets achtergebleven bij de doelstellingen van de autoriteiten, maar er worden corrigerende maatregelen genomen om de dekking van deze programma’s versneld te vergroten.

“De maandelijkse economische indicatoren wijzen op opkomend economisch herstel. De inflatie, die in december nog steeds hoog was met 60,6 procent per jaar, is sinds augustus aanzienlijk gedaald op maandbasis. Overheidsfinanciële en externe onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire begrotingstekort voor 2021 wordt geschat op 1,3 procent van het BBP en bruikbare reserves zijn weer opgebouwd tot ongeveer 3 maanden import. De overheidsschuld is naar schatting gedaald van 148 procent van het BBP per eind 2020 tot 125 procent van het BBP aan het eind van 2021 als gevolg van fiscale maatregelen van de overheid en een stijging van de reële wisselkoers.

“De verwachting is dat de Surinaamse economie zich geleidelijk zal herstellen in de loop van 2022. De reële BBP-groei zal naar verwachting 1,8 procent bedragen met het wegwerken van overheidsfinanciële en externe onevenwichtigheden en een stabilisatie van de macro-economie. Op middellange termijn kan de groei 3 procent bedragen, ondersteund door een groeiende marktvraag en overheidsinvesteringen. De inflatie zal naar verwachting dalen tot 26 procent voor het jaar 2022 en 12 procent voor 2024.

“Het Herstelplan van Suriname zet een koers uit richting schuldhoudbaarheid, afnemende inflatie en economisch herstel. Er is ook een belangrijke nadruk gelegd op sociale stabiliteit. De regering is van plan om een herziene begroting voor 2022 in te dienen bij de Nationale Assemblee in de komende weken met een primair overschot van 1,7 procent van het BBP en maatregelen aan de inkomsten- en uitgavenzijde om dat doel te bereiken. Sociale voorzieningen zullen worden verhoogd om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. Stroomtarieven zullen verder worden verhoogd naar kostendekkende niveaus als onderdeel van het financiële en operationele hervormingskader voor de elektriciteitssector. De regering werkt ook aan het bevorderen van besprekingen over schuldverlichting met particuliere en officiële schuldeisers.

“De Centrale Bank van Suriname heeft belangrijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van het nieuw beleidsdoelkader voor de basisgeldhoeveelheid. Ze hebben hun verbondenheid met de nieuwe aanpak getoond om een stevig neerwaarts pad voor de inflatie te bereiken en om een vrij zwevende, door de markt bepaalde, wisselkoers te handhaven. Deze inspanningen zullen de weerbaarheid van de economie tegen externe schokken versterken en de internationale reserves tot een prudent niveau verhogen. De Surinaamse regering neemt proactieve stappen om de naleving van de prudentiële regelgeving door het banksysteem te verbeteren en tegelijkertijd de crisisbeheersingscapaciteiten van de Centrale Bank te versterken.

“Er zijn belangrijke maatregelen genomen om het bestuur van de Centrale Bank te versterken. De autoriteiten blijven zich inzetten voor meer transparantie en verantwoordingsplicht bij openbare aanbestedingen en voor het aanpakken van tekortkomingen in het kader van corruptiebestrijding en anti-witwas en tegengaan van terrorisme financiering activiteiten (AML/CFT).

“Er zijn dubbelzijdige risico’s in het verschiet. Vertragingen bij belangrijke overheidsfinanciële hervormingen of schuldherstructureringen zouden de reeds geboekte vooruitgang bij het herstel van de schuldhoudbaarheid kunnen vertragen. Een intensivering van de risico’s van het bancaire systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de begrotingspositie en de binnenlandse productie. Ook kunnen verdere uitbraken van COVID-19 leiden tot hernieuwde beperkingen op het gebied van de volksgezondheid en beperkingen voor de groei. Aan de andere kant zijn er positieve vooruitzichten op belangrijke nieuwe olie-ontwikkelingen die de groei, de investeringen en de betalingsbalans kunnen versterken.

“De missie wil de autoriteiten bedanken voor een constructieve en vruchtbare dialoog. Er is uitgebreid vergaderd met de minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank, de minister van Sociale Zaken, andere hoge ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

zie link:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/02/14/pr2236-imf-staff-and-suriname-reach-agreement-on-extended-arrangement-under-fund-facility