vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Korps Politie Suriname

Er is in Suriname een Algemeen Politiekorps dat de naam "Korps Politie Suriname" draagt.

Taken

De politie heeft in het algemeen de taak te zorgen voor:

  • De handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen
  • De opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welke overtreding straf is gesteld

De politie oefent haar taak uit in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels.


Leiding
De algemene leiding over de politie berust bij de Minister van Justitie en Politie.

Onverminderd het vorengaande, is de Procureur-Generaal belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren van politie instructies te verstrekken tot voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten. De Procureur-Generaal waakt voor de richtige uitoefening van de taak van de politie. Hij is bevoegd die inlichtingen in te winnen en voorstellen te doen die hij nodig acht.

Onverminderd de bevoegdheden van de Procureur-Generaal, is de Korpschef, onder algemene leiding van de minister van Justitie en Politie, belast met de organisatie en het beheer van het Korps Politie Suriname.

Korpschef
De Korpschef houdt kantoor op het Hoofdbureau van Politie aan de Duisburglaan

                                                  http://www.politie.sr/