Overheid


Consumentenzaken

De afdeling Consumentenzaken afgekort CoZa.

 

Per 1 februari 2013 is de afdeling Consumentenzaken op het Ministerie van Handel en Industrie ingesteld onder leiding van Mw. Daniella Sumter.  De afdeling Consumentenzaken is onderverdeeld in 5 (vijf)units t.w.:

 1. De unit Juridische Eenheid, met als coördinator  mr. Graciëlla Chin-A-Foeng-Hardjopawiro.
  De Juridische Eenheid is verantwoordelijk voor het juridisch adviseren van de leiding en tevens adviezen geven bij klachten afhandeling binnen de afdeling Consumentenzaken  m.b.t. wettelijke aspecten (juridische stappen t.a.v. consumenten kwesties en de toepassing van de bestaande wetten) en het formuleren van beleid en regels ter optimalisering van consumentenbescherming

 2. De unit Consumentenbescherming en begeleiding, met als coördinator mr. Arti Chirmoti. 
  Deze unit vormt de kern van de afdeling Consumentenzaken en is verantwoordelijk voor het bevorderen van interactie met consumenten en het ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten en houdt toezicht op de algemene handhaving van wetten van de consument.

 3. De unit Onderzoek en Projectmanagement, met als coördinator drs. Vincent Fernandes. 
  Deze unit verzamelt data en doet onderzoek naar nieuwe trends in consumentengedrag, handelspraktijken en de ontwikkelingen met betrekking tot goederen en diensten. Dit is van belang  voor de bevordering van de bescherming van de consument in Suriname.

 4. De unit Public Relations en Awareness
  Deze unit is verantwoordelijk voor voorlichting naar consumenten toe t.a.v. zijn rechten en verantwoordelijkheden als consument. De voorlichting en consumenteneducatie is  afgeleid en gebaseerd op basis van de acht fundamentele rechten en verantwoordelijkheden van de consument die zijn vastgesteld door de Verenigde naties. 

 5. De unit Automatisering.
  Deze unit is belast met de ondersteuning van de andere units m.b.t. het aanwenden van technische middelen, websites, database en het ontwerpen van voorlichtingsmateriaal.

De afdeling Consumentenzaken wordt ondersteund door haar secretariaat, bestaande uit:
mw. R. Algoe-Kalika, mw. C. Bosk, mw. P. Etman en dhr. S. Ramnewash. Het secretariaat is belast met algemene ondersteuning naar de bovengenoemde units.


De hoofdactiviteit(en) van de afdeling Consumentenzaken zijn:

 • Klachten aanpak - behandeling van klachten, naleving van wetten, adviezen, dispuut afhandeling.
 • De consumenten voorlichting - interne en externe communicatie, managen van consumenten voorlichtingsevenementen, managen van de huidige Imago/reputatie.
 • Onderzoek & Monitoring - het testen van producten, prijsontwikkeling, prijsmonitoring, samenstellen en analyseren van klachten en demografische statistieken, project management ondersteuning.
 • Juridische adviezen- algemeen en specifieke en ondersteuning naar de werkgroep belast met de redigering van de consumentenbeschermingswet.

Visie

Het maximaliseren van consumentenbescherming d.m.v. het waarborgen van de gezondheid van de consument en productveiligheid, evenzo het stimuleren van de economische concurrentie (mededinging), efficiëntie en innovatie teneinde consumenten goed geïnformeerde keuzes te laten maken en algehele toegang te bieden tot ethische en competente marktaanbieders wat duurzame consumptie tot gevolg zal hebben.

 

Missie

Consumentenzaken committeert zich aan het bevorderen van de bescherming van de individuele consument door het primaire hulpmiddel te zijn inzake consumentenaspecten. Middels wet- en regelgeving wordt de bescherming van de consument  tegen oneerlijke handelspraktijken geoptimaliseerd, terwijl de consument goed ingelicht wordt wat hun rechten en plichten zijn. Om de consument van toegang tot adequate informatie te voorzien en de bewustwording van de rechten en de plichten te maximaliseren zonder dat economische activiteiten worden beïnvloed.

 

Strategie 

 1. Bescherming van de consument wordt gekoppeld aan het feit dat de consument diverse rechten en plichten heeft. Ism consumentenorganisaties wordt de consument bewust gemaakt van de marktwerking en hun rechten en plichten als consument
 2. Beleid en wetgeving t.b.v. consumentenbescherming, om eerlijke handel en concurrentie, alsmede de vrije stroom van waarheidsgetrouwe informatie op de markt te waarborgen, in het belang van de consument.
 3. De bescherming van de consument geschiedt ook middels het op een hoger niveau brengen van de consumentenbewegingen en het zorg dragen voor de aanpassing van de bestaande wetgeving op het gebied van consumentenbescherming.

Taak Ministerie HI m.b.t. consumentenbescherming en de visie

De consument te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en consumentenwelzijn te waarborgen in Suriname.

 

Afstemming op beleid HI

 • Een beleid en wetgeving t.b.v. consumentenbescherming dient om eerlijke handel en concurrentie, alsmede de vrije stroom van waarheidsgetrouwe informatie op de markt te waarborgen,in het belang van de consument.
 • De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven, die zich bezighouden met fraude of bepaalde oneerlijke handelspraktijken, de gelegenheid krijgen zich te bevoordelen ten opzichte van concurrenten of consumenten. Alsook extra bescherming te bieden aan de zwakkeren en diegenen die niet voor hun eigen rechten kunnen opkomen.

 

Afstemming algeheel beleid van de regering

 • Belangen van de consument kunnen ook worden beschermd door het bevorderen van concurrentie op de markten die direct en indirect de consumenten dienen, in overeenstemming met de economische efficiëntie.
 • Vanwege dit aspect erkent het ministerie dat de mededingingswetgeving onlosmakelijk verbonden is aan Consumentenbeschermingswetgeving.

CoZa Heden

 • Om consumenten te beschermen en te dienen, zal de Afdeling klachten aannemen en afhandelen. Er zal een reguleringsafdeling ingesteld worden bestaande uit commissies, staf onderzoeksprogramma’s en voorlichtingsactiviteiten. Er zullen klachten evenals overtredingen onderzocht worden.
 • Om te garanderen dat zij kan voldoen aan haar missie m.b.t. het bevorderen en beschermen van de belangen van de consument, zal CoZa trachten effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden met:
   • Consumenten en Publieke belangengroepen
   • Zakelijke en Professionele gemeenschap
   • Wetshandhavingsinstanties
   • Andere overheidsinstanties (TAS, CBvS, BOG, LVV, Juspol, ATM, Economische Controle Dienst (ECD))
   • Internationale consumentenorganisaties (International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), Consumers International (CI), Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Federal Trade Commission  USA, Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland,  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Note: Aangezien de afdeling Consumentenzaken nog niet beschikt over buitengewoon agenten van politie wordt in sommige gevallen waarbij het nodig is onderzoek moet worden gelast, wordt samen opgetreden met de ECD.

De afdeling Consumentenzaken heeft reeds een schrijven gericht aan de Minister van Justitie en Politie en  de Korps Chef van het Korps Politie Suriname  om voor enkele van haar medewerkers en die van het Surinaamse Standaarden Bureau, een Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) opleiding wil laten verzorgen. Als toezichthoudende instanties die reguliere controle activiteiten in het veld dienen uit te voeren, is het noodzakelijk dat de medewerkers wettelijk de bevoegdheid hebben om zulks te doen.   

 • De wetgeving inzake consumentenbescherming zal zich uiten in een vorm van regulering welke tot doel zal hebben de rechten van de consument te beschermen.  De overheid kan dan bijvoorbeeld bedrijven verplichten om gedetailleerde informatie over producten openbaar te maken- vooral op gebieden waar de veiligheid of de volksgezondheid van de consument centraal staat, zoals voedsel. Het is in dat kader belangrijk dat bedrijven (importeurs) aangeven (vrijwillige of verplicht) welke producten op de markt worden gebracht. Deze informatie is van eminent belang om tijdig te signaliseren welke producten schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

-          Carrex: Consumer Product Incident Reporting System of CARICOM

-          RAPEX: EU rapid alert system that facilitates the rapid exchange of information

-          SIAR (Sistema Interamericano de Alertas Rápidas).

Dit zijn waarschuwingssystemen van de CARICOM, EU en de OAS.

 • Om gelijke trend te houden met de technologische vooruitgangen en de ontwikkelingen op de markt, zal de afdeling proberen om  responsieve, effectieve en innovatieve diensten aan te blijven bieden en te ontwikkelen. Er zal een voortdurende evaluatie en herziening van de regelgeving en van de afdeling zijn om te bepalen welke handhaving voortgezet moet worden, van welke afgeweken zal moeten worden​, en welke definitief deel uit zullen maken van de afdeling.

Contact informatie afdeling Consumentenzaken 

Telefoon: 402080 tst. 1053

Klachtenlijn: 402080 tst. 1217, 1218 en 1219

E-mailadres:consumentenzaken@minhi.gov.sr

https://www.facebook.com/Consumentenzaken?ref=hl