vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Vaste commissie Sport- en Jeugdzaken brengt beleefdheidsbezoek aan minister Gopal

24-05-2018

Een delegatie van de vaste commissie van Sport-en Jeugdzaken van het parlement, bestaande uit de leden Guilliano Snip, Raymond Sapoen, en Rajiv Ramsahai heeft een bezoek gebracht aan Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken, waarbij zij door de Minister werden geïnformeerd aangaande de landelijke beleidslijnen welke het Ministerie nastreeft.

Minister Gopal gaf in dit kader aan, dat het streven van het Ministerie op sportgebied, in de ruimste zin des woords  erop gericht is om “Sport te gebruiken als instrument en middel voor buurtontwikkeling en voor het propageren van een gezonde levensstijl”.

In dit kader treft het Ministerie voorbereidingen voor het maken van een doorstart van het “Kon Na Wan” Project. Dit project, welke goed door de samenleving is ontvangen, heeft ten doel: “het ontplooien van buitenschoolse activiteiten waarbij wordt getracht de jeugd op vroege leeftijd te interesseren voor sport teneinde hen niet alleen zo jong mogelijk de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen, maar ook in een bewegingscultuur te doen opgroeien”.

De Minister gaf aan, dat via dit platform de jeugd zoveel mogelijk kennis zal worden bijgebracht over gezonde voeding, vanwege de zorgwekkende rapportages van toenemende obesitas onder de jeugd, hetgeen ons dwingt het beleid op dit stuk af te stemmen. Minister Gopal informeerde dat hieromtrent nauw zal worden samengewerkt met de ter zake relevante nationale stakeholders. Eveneens zal worden nagegaan, welke bijdrage het buitenlands kader kan leveren om onze sporttalenten op landelijke basis, te ontdekken en verder te ontwikkelen ter bevordering van de topsport. De komende tijd zal ondanks de schaarse middelen, eveneens aandacht worden besteedt aan de aanpak van het achterstallig onderhoud en het “upgraden” van de sportfaciliteiten en -accommodaties, in Paramaribo en de districten.

Ook ligt het in de bedoeling om de sportorganisaties en -bonden op kort termijn uit te nodigen om van gedachte te wisselen over de mogelijke samenwerkingsvormen. Voor wat betreft het jeugdbeleid, gaan projecten worden uitgevoerd met buitenlande partners waaronder de UNICEF. In dit kader staan diverse projecten in het verschiet, waarbij de jeugd ook in de vakantie op een positieve wijze, zal worden bezig gehouden. De Minister informeerde de vaste commissie leden ook over de samenwerking met het  Nationaal Jeugd Instituut en de jeugd districtsraden, die bij haar ondermeer de aandacht hebben gevraagd voor toegepaste beroepstrainingen voor jongeren.

Minister Gopal toonde zich tenslotte ingenomen met de constructieve opstelling van de vaste commissieleden en gaf aan te rekenen op hun ondersteuning en voortzetting  van de goede samenwerking met het parlement.

NIEUWSBERICHTEN