vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Minister Ferrier Leidt Succesvolle 34ste CoHSoD Congres

10-05-2018

De 34ste Council for Human and Social Development (CoHSoD) is in het leven geroepen om menselijke en sociale ontwikkeling te weeg te brengen binnen de CARICOM. Dit congres werd recentelijk gehouden in Georgetown, Guyana. Het congres werd voorgezeten door minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur. Tijdens de conferentie werd overleg gepleegd over de wijze waarop verder invulling gegeven kan worden aan de ‘Human Resource Development 2030 Strategy’ (HRD). Deze zal dienen als framework voor de CARICOM Educational Agenda. De Strategie werd in juli 2017 door de CARICOM-regeringshoofden goedgekeurd.

Het thema van deze CoHSoD vergadering was ‘Positioning human resource development as central to Caribbean resilience and development. Met de minister reisde af beleidsadviseur, Ingrid Nortan-Uden. De Surinaamse delegatie werd in Georgetown aangevuld met Liselle Blankendaal, zaakgelastigde op de Ambassade van de Republiek Suriname en Riane De Haas-Bledoeg, werkzaam op het CARICOM Secretariaat.

Directeur Human Development van het Caricom Secretariaat, Myrna Bernard, bevestigt dat de 34ste COHSOD onder leiding van minister zeer succesvol is verlopen. Volgens Bernard zijn de afgevaardigden het eens geworden over een actieplan tot 2020, dat bijdraagt tot het implementeren van de ‘Human Resource Development 2030 Strategy. Er was een discussie sessie waarbij werkgroepen specifieke details van het plan hebben uitgewerkt. Bernard gaf verder aan dat de feedback en reacties van de verschillende werkgroepen op het actieplan positief waren en dat de lidstaten hieraan hun goedkeuring hebben gegeven. “We zijn het eens geworden over de belangrijkste acties die op het niveau van de regio tegen 2020 moeten worden ondernomen. Ook is er besloten dat wij ons zullen concentreren op verschillende gebieden, zoals het tertiair onderwijs”, zei Bernhard. Zij voegde eraan toe dat er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een mechanisme voor zowel het bestuur op tertiair niveau alsook voor het waarborgen van de kwaliteit dit onderwijsniveau en de verbetering van accreditatie. Ook geeft de directeur aan dat, er gewerkt wordt aan het opzetten van een register van accreditatie-instanties dat periodiek zal worden herzien. De Key Transformational Initiatives (KTI’s), die de basis. Het implementatieplan werd eveneens getoetst.

De onderwijsminister gaf in haar openingstoespraak aan, dat de implementatie van de CARICOM Human Resource Development Strategy 2030 zich zal richten op kwesties die door jongeren, ouders en gemeenschappen van de regio, zijn aangekaart in een verslag van de Commission on Youth Development in 2010. “De ontwikkeling van het menselijk potentieel is belangrijk”, zegt de bewindsvrouw. De minister geeft verder aan dat dit een grote uitdaging is voor Suriname, omdat ons onderwijssysteem gericht is op Nederland en dus niet aansluit op het Caraïbisch onderwijssysteem. Het accreditatie bureau voor tertiair onderwijs binnen de CARICOM zal hierbij een belangrijke rol vervullen. Verder geeft minister Ferrier aan dat de volgende uitgangspunten de HRD-strategie richting zullen geven, namelijk: toegang, gelijkwaardigheid, kwaliteit en relevantie. Daarvoor is er een systeem nodig dat de jeugd meerdere routes voor hun ontwikkeling aanbiedt.
De jeugd pleit voor een eerlijker onderwijssysteem waar eenieder van kan leren, door kan stromen en meerdere mogelijkheden worden aangeboden. De bewindsvrouw zegt verder, dat de HRD-strategie de demotivatie onder de studenten aanpakt, welke deels het gevolg is van onvoldoende aandacht voor de specifieke leer- en contextuele behoeften van sommige studenten. Ook wees de minister op het gebruik van verouderde pedagogische methoden die niet goed aanslaan bij de jonge generatie, voor wie technologie eigenlijk een tweede natuur is.
De HRD-strategie gaat in op de oproep van de jeugd en de samenleving en spreekt over life long learning voor eenieder. Ook voor hen die reeds lang de schoolbanken hebben verlaten en werken in verschillende sectoren binnen de samenleving.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de vereiste vaardigheden van de 21e eeuw, zegt de HRD strategie, dat life long learning in alle sectoren een vereiste is. Het vraagt participatie van alle sectoren in de samenleving: de overheid, het bedrijfsleven, de niet-gouvernementele organisaties en de jeugd. Gestreefd wordt naar een vernieuwd onderwijs en training systeem, van Early Childhood Education, Special Education, tot het Hoger Onderwijs en de reeds werkende bevolking. Veerkracht speelt hierbij een belangrijke rol.
Kortom, dit systeem staat garant voor een ontwikkeld volk, dat de sociaaleconomische groei van de regio in eigen handen heeft. Aldus het HRD rapport, de visie gepresenteerd in het HRD rapport had de ondersteuning van de aanwezigen.

Bernard wees erop dat de Caribbean Development Bank (CDB), de hoofdsponsor van de HRD-Strategie, zich heeft gecommitteerd aan dit programma door te voorzien in een consultant die het heel proces vanaf de implementatie tot de evaluatie zal volgen. “Dit is dan ook één van de redenen waarom dit plan zeker niet op een rek van een boekenkast zal blijven liggen”, beklemtoont Bernhard. Ze voegde eraan toe dat de CDB een eigen plan had dat paste binnen de vraagstukken die de HRD- Strategie benadrukte. Tijdens de vergadering heeft de CDB toegezegd om ook haar financiële bijdrage aan de uitvoering van de Strategie voort te zetten. Andere partners zoals UNFPA, UNICEF, OAS, het Commonwealth-Secretariaat, de IAO en ACTI hebben ook op verschillende gebieden steun toegezegd.
In het kader van de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen de FIFA en CARICOM, legde Bernard uit dat het secretariaat geen MOU zou ondertekenen zonder eerst interne controles uit te voeren. De MOU is in de maak, de CARICOM heeft zich gecommitteerd om samen met de FIFA te werken, maar een MOU is nog niet ondertekend.

Bernard merkte op dat er tijdens het gehele congres een sfeer heerste waarbij er een grote mate van belangstelling getoond werd in de HRD –Strategie. Zij gelooft daarom dat de lidstaten, vooral zij die nu zelf in het proces onderwijshervorming zitten, heel wat uit dit congres zullen leren.
Minister Ferrier heeft haar onderwijsbeleid vanaf de eerste dag van haar ministerschap afgestemd op het ontwikkelingsplan van Suriname 2017-2021, dat rekening houdt met de Sustainable Development Goals van de United Nations en de HRD-strategie. Ook heeft de onderwijsminister haar CoHSoD collega’s meegegeven dat zij nadrukkelijk begint bij Early Childhood Development en Basic Education met aandacht voor kinderen die speciaal onderwijs behoeven, zodat er een grotere doorstroming is naar het beroeps-en tertiair onderwijs.

NIEUWSBERICHTEN