vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


10 LBO scholen werken samen aan een veilig schoolklimaat

29-10-2017

Een 10-tal LBO scholen zal betrokken worden bij de launch van het iGROW-project. Dit zal op maandag 30 oktober het geval zijn. Het doel van dit project is om bij te dragen aan betere perspectieven voor LBO leerlingen.

iGROW is ontwikkeld door de VVOB en staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs. In 10 LBO scholen zullen de organisaties YES (Youth Empowerment Suriname), Pro Health en Stichting Lobi/YAM (Youth Advocacy Movement) een aanpak ontwikkelen voor een veilig en ondersteunend schoolklimaat.

Uit onderzoek blijkt dat LBO leerlingen zich het minst veilig voelen op school, er meer (verbaal) geweld is waaronder pesten en bedreigingen, meer meldingen van ongewenste seksuele uitingen en het hoogst aantal zwangerschappen.

YES, YAM en Pro Health gaan in de sessies met de leerlingen de genoemde problematiek bespreekbaar maken en werken toe naar het weerbaar maken en empoweren van de leerlingen. De focus ligt hierbij op gelijkwaardigheid, een gezond zelfbeeld en gezonde relaties.

Er is ook een programma voor de leerkrachten en de schoolleiders. Dit programma wordt uitgevoerd door de VVOB samen het Centrum voor Nascholing (CENASU) van het Ministerie van Onderwijs, Welzijn en Cultuur.
De leerkrachten worden getraind om te gaan met de problematiek in hun klas. In de workshops worden allerlei situaties besproken en wordt getraind hoe de problematiek preventief en structureler kan worden aangepakt.
De schoolleiders zijn gebundeld in een schoolleidersnetwerk waar zij ondersteund en begeleid worden in het sturen en ontwikkelen van een veilig schoolklimaat op hun school.

Voor de ouders/verzorgers worden bijeenkomsten georganiseerd waar zij informatie krijgen en handreikingen om deze problematiek te bespreken met hun kinderen.

Het IGSR (Institute for Graduate Studies & Research van de ADEK) volgt de activiteiten gedurende twee jaren en zal aan het eind van het project het effect meten van de zogenoemde ‘schoolbrede aanpak’ voor het scheppen van een veiliger schoolklimaat.

Het project gaat ervan uit dat met deze aanpak een positieve bijdrage geleverd wordt om de perspectieven van de LBO leerlingen te verbeteren. Een succesvolle aanpak kan dan verder worden uitgerold op alle LBO scholen en breder naar alle scholen.

Programma launch iGROW

De launch begint met een lied dat speciaal is gemaakt voor het project, door een voormalig LBO leerling van de St. Ceceliaschool. Jurson Tooy met artiestennaam ‘Repsen T’, rapt en zingt het ‘iGrow lied’.

Rita Horton, directeur van de Hockeyschool, zal namens de 10 LBO scholen, aangeven  waarom de scholen meedoen aan dit project en wat het belang is van de schoolbrede aanpak.

Met een Quiz met stellingen over de problematiek worden de leerlingen op een speelse manier betrokken bij de launch.

De heer Sowdagar die namens de onderdirecteur voor het beroepsonderwijs spreekt, gaat in op de rol van de schoolteams en de ondersteuning vanuit CENASU.

Namens de Minister van Onderwijs, zal mevrouw Bennanon, ingaan op het beleid van het Ministerie en hoe de schoolbrede aanpak verder kan worden uitgerold.

Tenslotte zal Mw. Bennanon met een aantal leerlingen de banner onthullen waarop de slogan is vermeld van het iGrow project.

Het iGROW loopt van 1 maart 2017 tot 1 december 2019 en is gerealiseerd met middelen vanuit de Europese Unie. De EU heeft een langdurige relatie en samenwerking met niet-gouvernementele en andere maatschappelijke organisaties, alsmede met lokale en decentrale overheden op het gebied van ontwikkeling. Het engagement van de EU voor de bestrijding van armoede en de bevordering van de rechtsstaat, alsook de naleving van de fundamentele vrijheden is vastgelegd in artikel 177 (voorheen artikel 130u) van het Verdrag van de Europese Gemeenschap. Het thematisch programma ‘Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces’, welke in 2007 werd geïntroduceerd is een beleidsontwikkelingsinstrument van de Europese consensus inzake ontwikkeling. Deze heet nu Maatschappelijke Organisaties en Lokale Overheden (CSO LA). Dit programma bouwt voort op belangrijke programma’s en beleid, zoals het ‘Gestructureerd Dialoogproces’, de Agenda voor Verandering en het Busan Partnerschap voor ontwikkelingssamenwerking.

NIEUWSBERICHTEN