vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Meldingsplicht Importeurs

01-11-2016

Het Ministerie van Handel en Industrie maakt  in het kader van het  door haar te voeren  beleid inzake de  controle op prijzen  van goederen en diensten aangeboden op de binnenlandse markt, het volgende bekend.

  I. Ingevolge artikel 18 van de wet Prijszetting en Prijsbewaking (S.B. 1984, no.                        66,  zoals gewijzigd bij S.B. 1996, no. 21) is elke importeur verplicht :

  1. inzage te verlenen van boeken en bescheiden betrekking hebbende op het vaststellen van prijzen en winstmarges die door de opsporingsambtenaren daartoe nodig geoordeeld worden.
  2. de mondelinge inlichtingen te verschaffen betrekking hebbende op het vaststellen van prijzen en winstmarges die door de in lid 1 genoemde ambtenaren nodig geoordeeld worden.

  II.  Ingevolge  het bepaalde in de Meldingsbeschikking van 19 mei 1984 van de Minister van Handel en Industrie dat “ten aanzien van alle geïmporteerde en hier te lande geproduceerde goederen een ieder die deze op de binnenlandse markt ter verkoop aanwezig houdt, te koop aanbiedt of doet aanbieden, verkoopt of doet verkopen, aflevert of doet afleveren, dan wel diensten aanbiedt, verricht of zich verbindt deze te verrichten, verplicht is om de daarbij gevraagde, bedongen of in rekening gebrachte prijzen binnen veertien dagen na de dagtekening van een aangetekend schrijven van de Minister waarbij zulks gevraagd wordt, schriftelijk aan de Minister mede te delen.”

Bij overtreding van de hierboven aangehaalde wettelijke voorschriften, zal het Ministerie genoodzaakt zijn de betreffende sancties toe te passen.

NIEUWSBERICHTEN