Overheid


Eesrtse model voor oprichting NV'S VASTGESTELD

23-08-2017

Hierbij maakt het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bekend dat bij beschikking de dato 28 december 2016 no. 2314, gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname d.d. 13 januari 2017 no. 04, het eerste model (model A) voor oprichting van een N.V. is vastgesteld. Bij gemelde beschikking is tevens bepaald dat de oprichting van N.V.’s conform dit model geschiedt door tussenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Het Ministerie wenst hierbij de aandacht erop te vestigen, dat voor de oprichting van een N.V., althans voor deelname in het kapitaal daarvandoor niet-ingezetenen (nog steeds) een deviezenvergunning is vereist conform de Deviezenregeling 1947. Zulks ongeacht of de oprichting geschiedt via de notaris of de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Indien bij de oprichting gebruik wordt gemaakt van voormelde modelakte, dient de aanvraag van de deviezenvergunning door of namens de belanghebbende te geschieden, middels de modelbrief voor aanvraag deviezenvergunning, welke u kunt downloaden via de overheidswebsite of verkrijgen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

NIEUWSBERICHTEN