Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo medestander in realiseren Genderdoelen

Het genderklimaat in Suriname is nog niet wat het wezen moet. Er is nog steeds een disbalans van vrouwen in vooruitgeschoven posities om ook daadwerkelijk die maatschappelijke verandering en ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarom is het nodig dat gendergelijkheid duurzaam wordt verzekerd en de bewustwording hiertoe constant wordt aangewakkerd. In dit kader werd begin deze week de tweede editie van het United Women Seminar georganiseerd door JCI Female in samenwerking met de UNFPA Youth Advisory Group en Bureau Gender Aangelegenheden Suriname. Deze vond plaats in hotel Royal Torarica in het kader van Internationale dag van de vrouw. Minister Bronto Somohardjo, van Binnenlandse Zaken verrichtte de opening van dit seminar en weet welke rol vrouwen hebben in het dagelijks leven. “Doordat mijn vader in mijn jonge jaren terug naar Suriname vertrok, ben ik opgegroeid tussen en opgevoed door alleen maar vrouwen, te weten mijn moeder, mijn lieveling tante en mijn zusje. Dus ik weet als geen ander dat de vrouw onmisbaar is en in mij hebben ze een medestander om hun doelen te bereiken.”

Marsielia Gefferie, JCI Local President, is bewust van de eigen karakteristieken van de vrouw en de man. “Iedereen brengt wel iets anders mee naar de tafel om de balans daarin te vinden,” stipt ze aan.

In 1979 werd de positie van de vrouw extra belicht doordat er een internationale Vrouwenverdrag werd aangenomen om discriminatie tegen de vrouw weg te werken. Helaas blijkt dit nobel doel nog niet helemaal te zijn behaald. Twee decennia later (in1995) is besloten om de genderongelijkheid van vrouwen en meisjes op alle gebieden te verbeteren. De slakkengang, waarmee dit gepaard ging, heeft de genderongelijkheid nog steeds in stand gehouden. In een poging dit alles via een beter en geïntegreerd programma aan te pakken zijn in 2017 door de VN ,17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s; sustainabale development goals) opgesteld, waarin actiepunten zijn opgenomen om de positie van de vrouw en de meisjes te helpen verbeteren.

Om de richting te bepalen voor gendergelijkheid in Suriname is er in 2019 in samenspraak met stakeholders een gendervisie beleidsdocument 2021-2035 opgesteld. Dit heeft als basis internationaal gemaakte afspraken, waaraan 7 prioriteitsgebieden zijn vastgehecht. Dit betekent dat er tot 2035 primair gefocust zal worden op: arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming, gender gerelateerd geweld, wet- en regelgeving, milieu- en klimaatverandering.

Vermeldenswaard is dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van wettelijke bescherming van onder andere vrouwen. Voor nu liggen er twee ontwerpwetten bij het parlement en deze zijn de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid en de wet gelijke behandeling arbeid.

Het ministerie van Biza zal blijven trekken aan de bewustwordingscampagnes om samen met alle actoren, jongeren bewust te maken over de rol van gender gelijkheid bij de ontwikkeling van het land. Belangrijker nog, de maatschappij te vrijwaren van geweld tegen vrouwen en ook de verantwoordelijkheid te nemen van hun eigen leven en toekomst.