Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

COVID-19-maatregelen zaterdag 24 juli 2021 tot en met vrijdag 06 augustus 2021

 • In essentie zijn de volgende punten aangepast;
  1. Het uitgaansverbod is bijgesteld; Dagelijks van 21:00 tot 06:00.
  2. Samenscholing van maximaal 10 personen is toegestaan.
  3. Recreatieoorden, Casino´s, Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden en Kansspelkantoren zijn opengesteld volgens de protocollen die met deze sectoren zijn afgesproken.
  4. Het middelbaar onderwijs zal worden opengesteld voor het afnemen van toetsen.

  Van zaterdag 24 juli 2021 tot en met vrijdag 06 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;
1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.


Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;
1. Het uitgaansverbod is gedurende deze periode dagelijks van 21:00 uur in de avond tot 06:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 6 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
2. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.
3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
6. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
7. De Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.


Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod
1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
2. Voorgaande is niet van toepassing op
2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
2.2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
6.2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.
7. Contactsporten zijn verboden. Individuele sporten zijn toegestaan.
8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.
9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.


Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;
1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;
1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a) Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b) Bordelen;
c) Bars;
d) Restaurants, behoudens de uitzonderingen in de leden 2, 3 en 4;

2. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a) Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 06.00 uur tot 20.00 uur;
b) Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten:
i. Dagelijks uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 06:00 tot 20:00 uur; en
ii. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.
iii. Terrassen oftewel Outdoor dining, dagelijks van 06:00 tot 20:00 uur.
3. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.
4. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
5. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.


Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;
1. 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
1.1. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist:
– Bewijs van volledige vaccinatie
– Negatieve PCR en
– Geldige reisdocumenten
1.2. Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.
2. Niet – of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale Samenwerking (zie lid 6).
2.1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
2.2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
3. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
3.1. Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
3.2. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
3.3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.
5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
5.1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
5.2. Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
5.3. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatie doeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
6.1. In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
6.2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.


Maatregel 7 – Onderwijs;
1. Met ingang van woensdag 14 juli 2021 zal het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zijn geopend.
2. Het Middelbaar Onderwijs, zal met ingang van maandag 26 juli 2021 zijn geopend, uitsluitend voor het afnemen van toetsen.
Bovenstaande, steeds met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen én met inachtneming van de voorschriften. Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur neemt contact op met de scholen voor nadere instructies.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;
1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.
De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.