Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Commissie armoedegrens bepaling geïnstalleerd

De installatie van de commissie Armoede Grensbepaling is een feit. Deze commissie is geïnstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh. Het doel van deze commissie is om een armoedegrens vast te stellen, zodat inzicht verkregen wordt in het aantal personen die onder de armoedegrens leven. Hiermee zal de regering aan de slag gaan door het sociaalbeleid en programma’s  te ontwikkelen en aan te passen. Getracht zal worden om personen die in armoede zijn geraakt of leven een betere inkomens- en bestaanszekerheid te bieden. De installatie heeft op 8 juli plaatsgevonden.

De commissie is belast met het opstellen van een plan van aanpak met activiteiten- en werkprogramma’s en de behorende begroting; het definiëren van de relevante begrippen, zodat iedereen weet waarover er wordt gesproken; het bestuderen en becommentariëren en eventueel updaten van het conceptrapport “Armoedegrens Suriname”, welke tijdens de vorige regering door een nationale commissie voorbereiding Armoedegrens in Suriname is uitgebracht; het verzamelen van nodige informatie voor het doen van voorstellen aan de regering met betrekking tot een nationale armoede grens; het uitbrengen van een rapport met de resultaten van de commissie.

Commissie armoedegrens bepaling geïnstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh.

De voorzitter van de commissie is Shoblinadebie Chotkan- Somai namens het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en de leden zijn: namens het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Saskia Donk, namens het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Camille Bosk, namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport Chanique Bipat, namens het Ministerie van Defensie Ashna Mahepal, namens het Institute for Graduate Studies and Research Rosita Woodley-Sobhie, namens het Ministerie van Financiën en Planning,Anjali D’Abreu-Kisoensingh, namens de Stichting Planbureau Suriname, Saskia Resosemito – Wallerlei, namens de Vereniging van Economisten in Suriname, John Goedschalk. Als secretaris zal Xuxarra Hardajal functioneren.                

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat de huidige armoedegrens is achterhaald. Vanwege de economische crisis en de gevolgen van de COVID-19 pandemie wordt het voor mensen steeds moeilijker mensen om rond te komen voor de maand. De bewindsvrouwe benadrukte dat er een dusdanige duurzame aanpak moet komen dat mensen in staat zullen zijn om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen. Daarom is het belangrijk een nieuwe armoedegrens te bepalen. Het bestrijden van armoede zal middels een integrale aanpak van de overheid benaderd worden, waarbij meerdere ministeries een rol te vervullen hebben. Het Ministerie van AW&J heeft binnen het nationaal beleidskader met betrekking tot het armoede vraagstuk als primaire rol om zaken op het gebied van arbeid, m.n. werkloosheid, lage lonen en arbeidsbescherming, die belangrijke oorzaken van armoede zijn, aan te pakken.

Paramaribo, 8 juli 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken