Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

“Brede Welzijn voor personen met een Beperking” deelt resultaten

Naar aanleiding van een burgerinitiatief is door president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële Werkgroep “Brede Welzijn voor personen met een Beperking” op maandag 7 februari 2022 in het leven geroepen. Deze werkgroep is geïnstalleerd voor 12 maanden en is bedoeld om beleid te formuleren voor personen met een beperking en de huidige nationale wetgeving in relatie tot personen met een beperking overeenkomstig het Verdrag inzake de Rechten van Personen, al dan niet aan te passen. Op 30 maart 2022 bezocht de werkgroep het staatshoofd in het Kabinet.

De presidentiële werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Justitie en Politie (JusPol), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Openbare Werken (OW). Naast de ministeries hebben ook zitting in deze commissie; de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en stichting Wan Okasi, een organisatie die opkomt voor de belangen van de mens met een beperking.

De Werkgroep komt tweewekelijks bij elkaar om de knelpunten waarmee de doelgroep en organisaties te kampen hebben te bespreken en oplossingsmodellen in kaart te brengen om de noden binnen deze groep te verlichten. Daarnaast komt de commissie onder andere bijeen om het beleid met betrekking tot de mens met een beperking op hun desbetreffende ministerie te inventariseren, de obstakels waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd te listen en het doen van voorstellen. De bedoeling is om de eerste zes maanden, problemen rondom de doelgroep aan te kaarten en de overige zes maanden te gebruiken om oplossingsmodellen te implementeren. De samenleving zal maandelijks worden voorzien van informatie over de werkzaamheden evenals de vorderingen de werkgroep regarderende.

Personen met een beperking omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Volgens de voorzitter van de werkgroep, Harold Pultoo is het ministerie van SoZaVo het ministerie dat primair verantwoordelijk is voor de bescherming van de rechten van mensen met een beperking. Er is reeds naar voren gekomen dat er in de afgelopen jaren op het gebied van bijvoorbeeld zorgvervoer, werkgelegenheid en trainingen zaken zijn gerealiseerd voor deze doelgroep. Echter zullen er nog meer randvoorwaarden geschapen moeten worden als bijvoorbeeld gratis schoolbusvervoer en huisvesting, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun afhankelijkheid van de overheid, overige dienstverlenende instanties, hun omgeving en de rest van de samenleving vermindert.

Suriname is als lidstaat van de Verenigde Naties (VN) partij bij verschillende mensenrechtenverdragen, waaronder ook Commission for the Rights of Persons with Disability (CRPD). Het doel van voornoemd verdrag is het volledig genot door alle personen met een beperking van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.