Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ streeft naar gelijke kansen en inclusiviteit op de arbeidsmarkt

De Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt heeft een aanvang gemaakt met de bewustwording over het bevorderen van gelijkheid op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Hiertoe heeft de commissie op donderdag 19 juli 2023 in het gebouw van het SIVIS de eerste consultatiesessie gehouden voor doelgroepen. Voor de kickoff sessie waren vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties uitgenodigd. Hiermee heeft de commissie de eerste stap gezet om gestalte te geven aan de doelstelling van de Wet Gelijke Behandeling Arbeid die in werking is getreden in november 2022. Met deze wet wordt gestreefd naar gelijke behandeling op zowel de arbeidsmarkt als op de werkvloer. Tevens wordt gestreefd naar het uitbannen van discriminatie op basis van onder andere geslacht, etniciteit, nationaliteit, religie, leeftijd, alsook mensen met een beperking. Deze wet is in het leven geroepen ter naleving van de ILO-conventie no. 100 (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value) en de ILO conventie no. 111 (Equality in Treatment in Employment and Occupation). De Commissie Inclusieve Arbeid die voortvloeit uit deze wet, moet ervoor zorgen dat de doelstelling van deze wet wordt gerealiseerd.

Bij deze gelegenheid heeft de minister van AWJ, Steven Mac Andrew, de aanwezigen toegesproken. In zijn toespraak heeft hij niet alleen de nadruk gelegd op het belang van inclusiviteit op de arbeidsmarkt, maar ook op de verplichting die rust op Suriname om inclusiviteit in de samenleving te realiseren. Zo verwees hij naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waaraan Suriname zich in 2015 heeft gecommitteerd, onder het motto ‘Niemand achterlaten’. Hij hield vooral de doelstelling-8 aan de aanwezigen voor om hen te overtuigen waarom wij ons dienen in te spannen voor een inclusieve samenleving in relatie tot economische groei. De bedoelde doelstelling komt neer op het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk (Decent Work) voor iedereen. Tegen deze achtergrond is volgens de minister ínclusiviteit’ ingebed in zowel het arbeids- als jeugdbeleid, alsook in alle beleidsprogramma’s van het ministerie. Hij noemde in dit verband het derde Decent Work Country Programme voor ons land (DWCP SU III 2023-2026) dat sedert februari dit jaar in uitvoering is en waarbij het bereiken van inclusiviteit op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staat. Hij noemde de prioriteitsgroepen: mensen met een beperking en risicojongeren, waarop het beleid zich richt in dit verband. Afgezien van de arbeidsmarkt wordt  inclusiviteit volgens de bewindsman ook beleidsmatig nagestreefd bij sociale dialoog, sociale protectie en bij arbeidsstandaarden.

Minister Mac Andrew wees ook op de noodzaak van het in het leven roepen van de commissie Inclusieve Arbeid. Ondanks internationale verdragen en nationale wetgeving is er volgens hem nog steeds geen sprake van gelijkwaardig loon voor gelijkwaardig werk voor vrouwen en andere kwetsbare groepen. De commissie dient volgens hem werkgevers tot de juiste handeling te overhalen. Ook dient de commissie volgens hem in te spelen op uitdagingen en ontwikkelingen op het vlak van inclusiviteit. Hij noemde als voorbeeld de LBGT-gemeenschap die langzamerhand erkenning geniet in collectieve arbeidsovereenkomsten. Zo maken volgens hem partners van LBGT-ers aanspraak op voorzieningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking van hun partner als werknemer. De regering moet volgens hem een eenduidig standpunt innemen hieromtrent, waardoor in navolging van cao’s, arbeidsstandaarden ontwikkeld kunnen worden voor ons land. Hij heeft een beroep gedaan op de aanwezigen om inclusiviteit te bevorderen vanuit hun positie. Er zijn ook sessies ingepland voor maatschappelijke organisaties, het lokaal bestuur alsmede de inheemsen en tribale volken.

Paramaribo, 20 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een deel van de aanwezigen tijdens de consultatiesessie over het bevorderen van gelijkheid op de arbeidsmarkt en op de werkvloer en het stimuleren van inclusiviteit op de arbeidsmarkt.