Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ maakt flitsende start met beleidsactiviteiten in eerste kwartaal 2023

De minister en directie van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) hebben op dinsdag 3 januari 2023 in een sessie het traject van beleidsplannen uitgezet voor het eerste kwartaal van 2023. De meest in het oog springende activiteit is de lancering van het derde Decent Work Country Programme (DWCP-SU 111) in de week van 6 tot 10 februari 2023. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het programma per 1 januari dit jaar uit te voeren, maar de ondertekening heeft enige stagnatie opgelopen, omdat de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean iets meer tijd nodig had om de laatste te hand te leggen aan het document dat moet worden ondertekend door partijen. Voor dit kwartaal staat ook op schema de instelling van een Decent Work Commissie met een tripartiete samenstelling die moet toezien op een vlotte uitvoering van het derde DWCP, maar ook Decent Work in Suriname in zijn algemeenheid moet gaan monitoren en mogelijke hiaten qua Decent Work moet identificeren, aangezien AWJ vastbesloten is om de nodige progressie te boeken voor wat betreft deze Sustainable Development Goal in ons land. Voorts zal deze commissie mede tot taak hebben om intensief te communiceren met de samenleving, inclusief het achterland, over het DWCP SU-III en Decent Work in het algemeen met als doel dat dit concept nog meer ingang vindt en volledig ingeburgerd raakt.  

Op schema voor het eerste kwartaal staat ook de uitvoering van de reeds in werking getreden wetten: ‘Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’ en ‘Gelijke Behandeling Arbeid’. De uitvoering richt zich in het eerste kwartaal op het trainen van de arbeidsinspecteurs ten aanzien van de naleving van de wetten, voorlichting over de wetten zowel via de massamedia, sociale media als direct aan bedrijven. Voorts het vaststellen van een klachtenprocedure en het ontwikkelen van algemene en bijzondere richtlijnen en aanwijzingen ten aanzien van een bedrijfsbeleid met betrekking tot beide wetten. Ook het ontwikkelen van een model beleid en modelgedragscodes t.b.v. van bedrijven zullen ter hand worden genomen. Het ministerie zal vroeg in dit jaar de wettelijk verplichte Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt instellen. Deze commissie zal als taak hebben adviezen te geven en maatregelen te treffen met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie, geweld en discriminatie.  

Dit jaar wil AWJ ook progressie boeken voor wat betreft de operationalisering van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). De ILO zal hierbij assistentie verlenen, inclusief technische assistentie op het gebied van management en methodieken voor het meten van productiviteit. Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) staat in de startblokken om in de maand maart over te gaan tot het innen van de maandelijkse bijdragen van zowel werkgevers als werknemers. Volgens de wet zal iedere werknemer en werkgever ten behoeve van het fonds verplicht zijn tot betaling van een bijdrage gelijk aan 1.0% (één procent) van het brutoloon van de werknemer. Hiervan bedraagt de werknemersbijdrage maximaal 50% (vijftig procent) en de werkgeversbijdrage minimaal 50% (vijftig procent). De werkgever is verplicht de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage maandelijks aan het fonds te doen. Het directoraat Arbeidsinspectie zal afgezien van de handhavende taak, zich in het eerste kwartaal focussen op verbetering van de fysieke klachtenafhandeling door het Cliënt Contact Centre te decentraliseren naar de districten Saramacca, Nickerie en Brokopondo.

Ten aanzien van het jeugdbeleid is voor het eerste kwartaal de meest in het oog springende activiteit de implementatie van het Suïcide Preventie Actieplan. De commissie die wordt belast met de uitvoering hiervan wordt spoedig geïnstalleerd. Voor dit kwartaal is de focus ook gericht op trainingen en sessies om vooral jeugdigen emotioneel en mentaal weerbaar te maken. Ook de werkers die zich richten op suïcide preventie en psychosociale begeleiding zullen worden bijgeschoold. Het Suïcide Preventie Actieplan komt voort uit het onderzoek van vorig jaar naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25. De resultaten van dit onderzoek nopen het ministerie tot snelle actie. Voor het eerste kwartaal staat ook gepland de instelling van een commissie die zich zal richten op Kinderarbeid en zal er een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van een Youth Summit die gepland is in mei voor jongeren uit de regio in het kader van het CARICOM Youth Development Actieplan. Suriname is een van de drie lidlanden van de CARICOM waar een proef wordt gedraaid (pilot) over de monitoring en evaluatie bij de uitvoering van het CARICOM Youth Development Actieplan (CYDAP) dat wordt herzien. AWJ wil ook in het eerste kwartaal wederom een coordinatie meeting voor wat betreft het jeugdbeleid in Suriname organiseren, aangezien diverse ministeries verantwoordelijk zijn voor beleid dat betrekking heeft op de jeugd, hetgeen coordinatie onontbeerlijk maakt.

In het kader van het project scholierenmoeders zullen jonge moeders in de districten Para, Marowijne, Commewijne, Saramacca en Nickerie in de gelegenheid worden gesteld trainingen te volgen als ondersteuning ter afronding van hun schoolopleiding. Ook zal er in dit kwartaal aandacht worden besteed aan de buitenschoolse vorming ter bevordering van de leerprestaties van kinderen. De vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen aan kansarme- en risicojongeren met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer, hetzij als kleine zelfstandige, zullen ook in dit kwartaal worden voortgezet.

Paramaribo, 6 januari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken