Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Afdeling Juridische Zaken en Verdragen: Quo Vadis?

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft binnen haar structuur, en conform haar missie en visie zoals opgenomen in de Beleidsnota 2020-2025, een cruciale rol toebedeeld aan de afdeling Juridische Zaken en Verdragen (Jurved).

Deze afdeling zorgt voor de vastlegging van relaties met andere landen middels verdragen op allerlei gebieden en bindt zodoende de Republiek Suriname juridisch aan afspraken met deze landen.

De afdeling Jurved kan praktisch gerekend worden tot het (juridisch) zenuwstelsel van de overheid, in het bijzonder op volkenrechtelijk gebied. De afdeling speelt dynamisch in of internationale tendensen en gebeurtenissen overeenkomstig haar taakomschrijving. In een notendop hieronder de voornaamste taken die vallen onder de afdeling Jurved:

  • Het verrichten van werkzaamheden in verband met de totstandkoming, goedkeuring, ondertekening, inwerkingtreding en publicatie van verdragen ten behoeve van de Republiek Suriname, in dit geval alle Ministeries;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviezen en richtlijnen verstrekken aan afdelingen op departementaal- en interdepartementaal niveau aangaande juridische- en volkenrechtelijke aangelegenheden;
  • Het juridisch screenen van arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, het doorgeleiden van rechtshulpverzoeken en alle documentatie in het verlengde van de dienst afdeling Jurved rakende;
  • Het onderhouden van contacten met het Kabinet van de President en de President van de Republiek Suriname in het kader van de procedures betreffende de goedkeuring van verdragen;
  • Het onderhandelen met vertegenwoordigers van vreemde mogendheden over verdragsteksten;
  • Het bewaken van de eenheid van terminologie van de verdragstekst;
  • Het bijwonen van conferenties waar verdragsteksten worden aangenomen en/of ondertekend.

Quo Vadis?

Quo Vadis? Oftewel ‘Waarheen gaat gij?’ Ingaande april 2023 heeft de afdeling Jurved een aanvang gemaakt met het proces tot digitalisering en herinrichting van de afdeling. Dit proces – dat minimaal 1 jaar zal duren – moet geplaatst worden tegen de achtergrond van verdere modernisering c.q. verdere professionalisering van de afdeling. Als onderdeel van de verdere professionalisering van de afdeling is het proces tot verwetenschappelijking ingezet. Dit houdt in dat de afdeling regelmatig artikelen zal publiceren alsook informatiemateriaal, zoals brochures met informatie over vraagstukken die van belang kunnen zijn voor de gemeenschap voor het algemeen begrip van de materie.

De afdeling tracht op duurzame wijze invulling te geven aan kwaliteitsverbetering van de afdeling wat uiteindelijk haar weerslag dient te hebben in de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie naar het Ministerie van BIBIS toe, alsook op interdepartementaal vlak.

De kernwaarden voor de afdeling Jurved zijn: Integriteit en Good Governance. Deze zijn de belangrijke pijlers in het openbaar bestuur waarlangs beleid c.q. volkenrechtelijk beleid geformuleerd dient te worden. Uitgaande van het bovenstaande beoogt de afdeling een wezenlijke bijdrage te leveren aan de integriteitsbeleving zowel op departementaal- als interdepartementaal niveau en uiteindelijk voor de gehele Surinaamse samenleving.