Overheid


Minister Lackin ontmoet de Secretaris Generaal van de VN

02-10-2013 | Archief

De Minister van Buitenlandse Zaken Winston G. Lackin, had tijdens zijn bezoek aan de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op dinsdag 01 oktober 2013 een ontmoeting met de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Z.E. Ban Ki-Moon.

Er werd tijdens hun ontmoeting van gedachten gewisseld over diverse internationale vraagstukken, waaronder klimaatsverandering, duurzame energie en grens overschrijdende criminaliteit. Tevens gaf de Minister een korte toelichting over Suriname en de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUR), de rol die Suriname heeft te vervullen tijdens het Pro Tempore Voorzitterschap, alsmede de wijze waarop Suriname in verschillende Raden van deze organisatie zal participeren.

Verder verstrekte de Minister informatie over het voornemen van Suriname een jongerenraad binnen UNASUR op te richten, hetgeen past binnen het beleid van de Surinaamse President om deze groep steeds meer te betrekken in de ontwikkeling van het land en daarbij de regio.

Aan de Secretaris Generaal werd door de Minister gevraagd expertise vanuit de Verenigde Naties beschikbaar te stellen bij de uitvoering van dit initiatief.

De Secretaris Generaal gaf met betrekking tot klimaatsverandering aan dat de effecten hiervan, zoals de stijging van de zeespiegel en verwarming van de zee, desastreuze gevolgen zullen hebben voor kleine eiland ontwikkelingsstaten(SIDS) en landen met een laag gelegen kustlijn, zoals Suriname.

De Secretaris Generaal gaf aan bij de 69ste Algemene Vergadering een dag speciaal te willen wijden aan klimaatsverandering. In dit verband merkte de Secretaris Generaal op de situatie van der mate groot belang is , dat hij nu reeds besloten heeft de topconferentie in 2014 te Samoa bij te wonen. Minister Lackin gaf vervolgens aan dat Suriname intensief bezig en alert is om de effecten van klimaatsverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.

Secretaris Generaal Ban Ki - Moon benadrukte dat voor het komend jaar duurzame energie en de mogelijkheden om groene energie te produceren hoog op de agenda zullen staan van de Verenigde Naties. Er zal in het begin van het jaar een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden om over dit onderwerp op brede basis nader te kunnen ingaan en tot besluiten te komen. Minister Lackin reageerde hierop door te stellen dat Suriname reeds bezig is met studies over duurzame energie, waarbij aandacht besteed wordt aan de mogelijkheden van waterkracht, wind en andere vormen van schone  energie.

Ten aanzien van grensoverschrijdende criminaliteit en de diverse daaraan gekoppelde aspecten informeerde de Secretaris-generaal dat in 2014 een vergadering over dit onderwerp zal worden belegd en vroeg de ondersteuning van Suriname. Minister Lackin illustreerde de regionale en internationale aanpak vanuit Suriname met betrekking tot deze grensoverschrijdende criminaliteit en zegde zijn steun toe voor de bellegging van de belangrijke vergadering.

De Minister belichte tevens ook de vele projecten die Suriname in uitvoering heeft met diverse organisaties, welke primair gericht zijn op de realisatie van duurzame ontwikkeling.

Tevens werd ook aangegeven dat Suriname thans beleidsmaatregelen treft om de problematiek rondom niet-overdraagbare ziekten aan te pakken, alsook zorg te dragen voor verbetering van onderwijs, ondersteund onder andere door een project voor naschoolse opvang.

Tenslotte vroeg de Minister aandacht voor de mogelijkheid tot in dienst treeding van Surinaamse burgers op het Secretariaat van de Verenigde Naties. De Secretaris Generaal vroeg om identificatie van de daartoe in aanmerking komende kandidaten. 

 

 

NIEUWSBERICHTEN